Operačný program ľudské zdroje


Naša firma je súčasťou projektu s názvom: Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností v spoločnosti ACORD s.r.o. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie sektorových zručnosti zamestnancov reštaurácii s potenciálom k budúcemu kariérnemu rastu. Vzdelávacími aktivitami v teórii i praxi sa zlepšia odborné zručnosti spojené s výkonom práce zamestnancov, zvýši sa profesionalita, zdokonalí sa komunikácia s klientom a motivácia na danom pracovisku, čo je predpoklad zníženia fluktuácie zamestnancov. Výsledkom projektu bude skupina 40 zamestnancov spoločnosti ACORD s.r.o., ktorí nadobudnú zvýšené pracovné zručnosti v oblasti gastronómie s predpokladom zaradenia do vyšších a zodpovednejších pozícii ako je zástupca vedúceho reštaurácie

v súčasných a novootvorených prevádzkach, prípadne pozície pokladníčky, pokladníka. Zamestnanci budú vybraní z našich prevádzok, pričom cieľovou skupinou sú zamestnanci, vrátane tých vo vekovej kategórii nad 50 rokov. Rozvoj zručností zamestnancov umožní konkurencieschopnú prevádzku reštaurácií zabezpečením zvýšenej profesionality pracovníkov. Kontinuitu projektu zabezpečíme prenosom informácií k ostatným zamestnancom.Projekt tvoria dve hlavné aktivity (z toho jedna je implementovaná v rámci dvoch podaktivít).Projekt je v súlade s horizontálnymi princípmi udržateľný rozvoj, podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia, ktoré sú definované v Partnerskej dohode SR na roky 2014 - 2020 a v čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Názov projektu

Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti ACORD s.r.o.

IČO: 35825952

Časový rámec realizácie projektu: 1.1.2019 do 31.3.2020

Kód výzvy a ITMS2014+ kód projektu

OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 - Rozvoj sektorových zručností; kód projektu: 312031R986

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)

HOT - POT Červeník, Ratkovce (okres Hlohovec, Trnavský kraj)

HOT - POT Žlkovce, Žlkovce (okres Hlohovec, Trnavský kraj)

HOT - POT Vlčkovce, Vlčkovce (okres Trnava, trnavský kraj)

Adresa: ACORD s.r.o., Údernícka 11, 851 01 Bratislava;

kontaktná osoba: Ing. Ivan Olšina,+421905701133; olsina@acord.sk

www.esf.gov.sk www.acord.sk Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-IA_MPSVRSR www.ia.gov.sk

© 2019 Acord,s.r.o. Údernícka 11, 85101, BRATISLAVA
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky